POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), informujemy niniejszym:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKO Jacek Kowalczyk, Poduchowna 4 – Zduny, 62-860 Opatówek, 

NIP: 622-002-07-00

2. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane, które nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są niezwłocznie usuwane. W poniżej tabeli przedstawiamy cele przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przetwarzania. 

3_1.jpg

4_1.jpg

3.  Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych obejmują: 

a. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,

b. podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe,

c. podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:

a. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

c. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

e. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

6. W celu wykonania powyższych praw możecie się Państwo skontaktować z Administratorem listownie lub mailowo (dane jak w pkt. 1). 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Odmowa podania danych osobowych może prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku lub zgłoszonego roszczenia.

8. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację. 

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKO
Jacek Kowalczyk

ul. Poduchowna 4 – Zduny 
62-860 Opatówek

Tel: +48 695 386 200,  +48 781 992 895, +48 601 829 543

Fax: 62 59 44 200

biuro@arko.com.pl